Новина: Рекордно висок брой на новите случаи на ХИВ инфекция в Европа през 2014 г.
(Категория: Новини ХИВ/СПИН)
Публикувано от rosen
неделя, 13 декември 2015 - 16:18:41


През 2014 г. в Европейския регион на Световната здравна организация (СЗО)* са регистрирани над 142 000 нови случая на ХИВ инфекция, което се явява най-големият брой новорегистрирани за една година след началото на водене на статистика по въпроса през 80-те години на миналия век. Най-новите данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) и Регионалния офис на Световната здравна организация за Европа показват, че водеща в развитието на епидемията е Източната част на Региона, където през последното десетилетие броят на новите случаи е нараснал повече от два пъти.

Хетеросексуалният път на предаване остава отговорен за нарастващото предаване на вируса в Източна Европа, като предаването посредством инжекционна употреба на наркотици продължава да бъде значително. В страните от Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) основният път на предаване на вируса е сексът между мъже. Два от три нови случая на ХИВ инфекция са сред родени в Европа, докато родените в чужбина, в това число и мигранти, представляват една трета от новите ХИВ диагнози.

„Въпреки всички усилия за борба с ХИВ, през тази година броят на новите случаи на ХИВ инфекция в Европейския регион надхвърли 142 000, което е най-високият брой достиган някога. Това е основание за сериозна тревога,” заяви д-р Зузана Якаб, Регионален директор на СЗО за Европа. „При всичко, което е известно вече по отношение превенцията и контрола на ХИВ, включително и наличието на новите препоръки за лечение, ние призоваваме европейските държави да предприемат решителни действия за ограничаване на епидемията от ХИВ веднъж завинаги.”

„От 2004 г. насам честотата на новите случаи в някои страни от ЕС и ЕИП е нараснала повече от два пъти, докато в други е намаляла с 25%. Но като цяло профилът на ХИВ епидемията остава до голяма степен непроменен,” подчерта изпълняващият длъжността директор на ECDC Андреа Амон. „Това означава, че отговорът срещу ХИВ в ЕС и ЕИП не е бил достатъчно ефективен, за да доведе до видимо намаляване на случаите през последното десетилетие.”
 
Източници: ECDC, СЗОСексът между мъже остава основният начин на предаване на инфекцията в страните от ЕС и ЕИП

Въпреки прилагането на специални програми за превенция в много европейски страни, сексът между мъже продължава да бъде водещият начин на разпространение на ХИВ в страните от ЕС и ЕИП.

„Броят на новите случаи на ХИВ инфекция сред мъжете, които правят секс с мъже, нараства с тревожна честота - от 30% през 2005 г. до 42% през 2014 г., като увеличаване не се наблюдава само в шест страни от ЕС и ЕИП,” изтъкна Андреа Амон. „Европа трябва да положи повече усилия за достигане до тази група от населението. Това включва възможността за прилагане на нови стратегии като предекспозиционна профилактика за ХИВ и достъп до грижи за всички граждани на ЕС, живеещи в други страни от Съюза.”

Късното поставяне на диагнозата препятства елиминирането на случаите на СПИН

Почти половината от случаите на ХИВ инфекция в Европейския регион на СЗО се откриват късно: това увеличава риска от влошено здравословно състояние, настъпването на смърт и предаването на ХИВ. Високият брой случаи на СПИН в Източната част на Региона потвърждава факта, че ХИВ инфекцията се диагностицира късно. Това води и до късно започване на антиретровирусното лечение, към което следва да се прибави и проблемът с ниското покритие с терапия.

В страните от ЕС и ЕИП броят на случаите на СПИН намалява. Две трети от диагнозите СПИН обаче, съобщени през 2014 г., са били поставени по време на или малко след диагностицирането на ХИВ инфекцията, което показва, че имунната система на тези хора вече е била сериозно компрометирана. При мигрантите вероятността за късно поставяне на диагнозата е по-голяма. Само половината от страните в ЕС и ЕИП обаче осигуряват безплатно лечение на мигранти без документи.

Новите световни препоръки подобряват превенцията и лечението на ХИВ

През 2015 г. СЗО издаде нови световни препоръки за превенция и лечение на ХИВ, според които започване на антиретровирусно лечение следва да се предлага на всеки възможно най-скоро след поставяне на диагнозата без оглед на броя на CD4 клетките. Вече има убедителни доказателства, че ранното започване на лечение носи едновременно две ползи – за здравето на самия човек, който приема лечението и за предотвратяване на по-нататъшното предаване на вируса, допринасяйки по този начин за опазване и на общественото здраве.

Все пак обаче трябва да се засилят ранното изследване, подкрепата от обучени немедицински специалисти и евентуалното прилагане на самоизследването за ХИВ, за да стане тази нова възможност достъпна. По този начин ще се гарантира по-ранното поставяне на диагнозата и започването на лечението, което ще доведе до по-добър изход от терапията и по-малка заболеваемост и смъртност.

Разпространението на ХИВ в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП)

През 2014 г. броят на новите случаи на ХИВ инфекция в 31 от страните от ЕС и ЕИП е 29 992, което прави честота на откриване на новите случаи от 5,9 на 100 000 души население (6,4 на 100 000 при отчитане на закъснението в съобщаването на случаите). Трите страни с най-голям брой нови случаи на ХИВ инфекция през 2014 г. са Естония (22,1; 291 случая), Латвия (17,3; 347 случая) и Люксембург (12,6; 69 случая). Най-ниска е честотата в Словакия (1,6; 86 случая), Хърватия (2,2; 92 случая) и Чехия (2,2; 232 случая).

Честотата на новите случаи на ХИВ инфекция е по-висока сред мъжете (9,2 на 100 000 души население), отколкото сред жените (2,6 на 100 000 души население).

Най-големият процент на нови случаи на инфектиране с ХИВ е сред мъжете, които правят секс с мъже (42%), следван от хетеросексуалното предаване на вируса (33%). На предаване чрез инжекционна употреба на наркотици се дължат 4% от ХИВ диагнозите, а за почти 20% от новите ХИВ диагнози начинът на предаване не се съобщава или остава неизвестен.

Тенденциите според начина на предаване показват, че броят на случаите на ХИВ сред мъжете, които правят секс с мъже в страните, които редовно съобщават данни, продължава да расте като цяло в ЕС и ЕИП, като само шест държави от ЕС и ЕИП не съобщават за трайно увеличаване на тези случаи. Броят на случаите на ХИВ инфекция чрез хетеросексуално предаване е намалял с 40% през последното десетилетие. За същия период с 44% е намалял и броят на инфектираните инжекционно употребяващи наркотици. Случаите на предаване от майка на дете и чрез вътреболнични инфекции или кръвопреливане са намалели трайно в периода от 2005 до 2014 г. и остават под 1% от диагнозите на ХИВ инфекция.

През 2014 г. 22 държави са предоставили информация за броя на CD4 клетките към момента на поставяне на диагнозата ХИВ инфекция за 18 411 души (61%)  (на възраст > 14 години). Почти половината от тях (47%) са били с брой CD4 клетки под 350/мм3 при поставяне на диагнозата, включително и 27% от случаите с напреднала ХИВ инфекция (CD4 клетки < 200/мм3). 20% са били с брой CD4 клетки между 350 и 500/мм3 и 33% са имали над 500 или повече CD4 клетки/мм3. При анализа на броя на CD4 клетките според начина на предаване на инфекцията, най-висок процент случаи в по-късен стадий на ХИВ инфекция (CD4 < 350 клетки/мм3) се наблюдава сред инжекционно упторебяващите наркотици (61%). Най-ниският процент с брой CD4 клетки под 350/мм3 се наблюдава сред мъжете, които правят секс с мъже (37%). Процентът на случаите с брой CD4 клетки 350/мм3 или по-малко към момента на поставяне на диагнозата нараства с възрастта, като 61% от лицата на 50 или повече години са диагностицирани с ХИВ инфекция при 350 или по-малко CD4 клетки/мм3.

През 2014 г. в 31 страни от ЕС и ЕИП са диагностицирани и докладвани 4 020 случая на СПИН, което е честота от 0,8 случая на 100 000 души население. Най-високата честота е докладвана в Латвия (8,5) и Португалия (2,4). В страните от ЕС и ЕИП броят на случаите на СПИН намалява трайно от средата на 90-те години на миналия век насам.

Обобщени данни за разпространението на ХИВ в Европейския регион на СЗО
 
През 2014 г. в 50 от 53-те държави, попадащи в обхвата на Европейския регион на СЗО, са регистрирани нови 142 197 случая на инфектиране с ХИВ. 55 494 от тези случаи са докладвани официално на ECDC/Регионалния офис на СЗО за Европа от 49 държави, включително 29 992 случая от ЕС и ЕИП, докато 85 252 случая са отчетени според данните на Руската федерална статистическа агенция. С това общият брой на диагностицираните случаи на ХИВ инфекция в Европейския регион нараства до 1 840 136. От общо 142 197 новооткрити с ХИВ инфекция през 2014 г. в 50-те държави, 77% са диагностицирани в Източната (109 921), 19% - в Западната (27 325) и 3% - в Централната част на Региона (4 950). Честотата в Източната част е най-голяма (43,2 на 100 000 души население), значително по-висока от тази в Западната (6,4 на 100 000) и Централната част (2,6 на 100 000).

Честотата на новите случаи на ХИВ инфекция през 2014 г. варира силно в зависимост от страните в Европейския регион на СЗО. Най-висока е честотата в Русия - 58,4 на 100 000 души население. Сред страните, докладващи редовно на ECDC/СЗО, най-висока е честотата в Украйна (36,9), Естония (22,1), Молдова (20,4), Беларус (19,1), Латвия (17,3), Казахстан (13,5), Грузия (13,3), Люксембург (12,6), Таджикистан (11,9) и Киргизстан (11,0), а най-ниска - в Македония (1,4), Сърбия (1,4), Словакия (1,6), Хърватия (2,2), Чехия (2,2), Турция (2,3) и Словения (2,4).

В докладващите страни преобладаващата част от новите случаи на инфектиране (36%) са сред хора от възрастовата група 30–39 години, а 10% - сред младежи на възраст 15–24 години. Най-честият начин на инфектиране е хетеросексуалният контакт (47%), а 24% от случаите се дължат на секс между мъже, 14% - на инжекционна употреба на наркотици и 1% - на предаване от майка на дете. Липсват данни за начина на предаване на 13% от новите диагнози.

В Източната част на Региона хетеросексуалният контакт и инжекционната употреба на наркотици са основният начин на предаване на ХИВ (66% и 28% от новите случаи, съответно), докато съобщаваните случаи на инфектиране чрез секс между мъже остават много нисък процент (2% от случаите). В Русия 57% са инфектирани чрез инжекционна употреба на наркотици, 40% - чрез хетеросексуален контакт, 1% - чрез секс между мъже и 0,1% - чрез предаване от майка на дете. В Централната част на Региона сексът между мъже (28%) и хетеросексуалният контакт (24%) са основният начин на разпространение на ХИВ, като сексът между мъже преобладава в 10 от 14-те страни, но липсва информация за начина на предаване на 41% от новите случаи. В Западната част на Региона сексът между мъже остава основният път на предаване на инфекцията (44% от новите случаи), следван от хетеросексуалното предаване (34% от новите случаи).

Като цяло между 2005 и 2014 г. честотата на новите случаи на инфектиране с ХИВ е нараснала с 59% от 10,3 на 100 000 души население (80 652 случая) до 16,4 на 100 000 души население (142 197 случая) за 50 държави (в това число и Русия). Увеличението се дължи главно на тенденцията на нарастване в Източната част на Региона, където честотата продължава да се покачва със 115% от 20,1 на 100 000 през 2005 г. (51 058 случая) на 43,2 на 100 000 през 2014 г. (109 921 случая). В Централната част на Региона честотата е нараснала със 117%, най-голямото относително увеличение от трите географски области, от 1,2 (2 165 случая) на 2,6 (4 950 случая), докато в Западната част на Региона честотата е намаляла с 20% от 8,0 (27 429 случая) през 2005 г. на 6,4 (27 325) през 2014 г.

Начините на предаване на инфекцията в 44-те държави, които редовно докладват, показват тенденция на нарастване на броя на лицата, инфектирани чрез хетеросексуален контакт (28% увеличение) и секс между мъже (28% увеличение), докато инфектирането чрез инжекционна употреба на наркотици е намаляло с 22%. В Източната част на Региона сексуалното предаване е нараснало (със 171% за хетеросексуалните контакти и десеткратно за секса между мъже), докато инфектирането чрез инжекционна употреба на наркотици е намаляло със 17% в сравнение с 2005 г. В Централната част на Региона броят на инфектираните чрез секс между мъже е нараснал повече от три пъти, хетеросексуалното предаване е нараснало с 26% и инфектирането чрез инжекционна употреба на наркотици е нарастнало шест пъти поради започналата през 2011 г. епидемия в Румъния, достигнала върховите си стойности през 2012 г. и бавно отшумяваща оттогава. В Западната част на Региона предаването чрез секс между мъже е нараснало с 15%, докато хетеросексуалното предаване е намаляло с 44%, а предаването чрез инжекционна употреба на наркотици е намаляло с 60%.

Близо половината (48%) от новооткритите лица (на възраст > 14 години), за които има данни за броя на CD4 клетките към момента на поставяне на диагнозата ХИВ инфекция, са били с по-малко от 350 клетки/мм3, включително и 28% с напреднала ХИВ инфекция (CD4 клетки < 200/мм3). 20% са били с брой CD4 клетки между 350 и 500/мм3, а 32% - с 500 или повече CD4 клетки/мм3. Процентът на късно откритите варира според начина на предаване на инфекцията, като най-високият брой е сред инжекционно употребяващите наркотици (64%), по-нисък при хетеросексуалния контакт на предаване (56%) и най-нисък при секса между мъже (37%). Процентът на новооткритите при 350 или по-малко CD4 клетки/мм3 се увеличава с възрастта, като 61% от лицата на 50 или повече години са диагностицирани с ХИВ инфекция при брой CD4 клетки от 350 или по-малко.

През 2014 г. в 47 държави от Европейския регион на СЗО са отчетени 16 037 случая на СПИН, което е честота от 2,3 на 100 000 души население. 74% от тях (11 890) са открити в Източната, 20% (3 214) – в Западната и 6% (932) – в Централната част на Региона.

Между 2005 и 2014 г. честотата на новите случаи на СПИН е намаляла с 4% в Региона от 2,3 (16 037 случая) на 2,2 (14 294 16 случая). Има големи вариации между трите географски области: 143% нарастване в Източната част от 4,4 на 100 000 през 2005 г. (4 926 случая) на 10,7 (11 890 случая), 25% нарастване в Централната част от 0,4 (751 случая) на 0,5 (932 случая) и трайно намаляване от 69% в Западната част на Региона от 2,6 на 100 000 (8 617 случая) на 0,8 (3 214 случая).
* Европейският регион на СЗО включва 53 държави с население от почти 900 млн. души, близо 508 млн. от които живеят в страните от ЕС и ЕИП (28-те държави-членки на ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

Държави в рамките на Европейския регион на СЗО:
  • Западна Европа (23 държави): Австрия, Андора, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Израел, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Люксембург, Малта, Монако, Нидерландия, Норвегия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Португалия, Сан Марино, Финландия, Франция, Швейцария, Швеция.
  • Централна Европа (15 държави): Албания, Босна и Херцеговина, България, Кипър, Македония, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Унгария, Хърватска, Черна гора, Чехия.
  • Източна Европа (15 държави): Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Естония, Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Молдова, Русия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украйна.
 Новина от Ресурсно - информационен център по СПИН
( http://b.aids-bg.com/news.php?extend.1094 )