За нас

Ресурсно- информационният център по СПИН  е създаден в рамките на проект, изпълняван от Сдружение „Център за здравни стратегии и програми”, подкрепен от Министерство на здравеопазването -Програма "Превенция и контрол на ХИВ / СПИН". Предвид факта, че България се намира в регион с бързо нарастваща епидемия от ХИВ е необходимо да се приемат незабавни ефективни мерки за предотвратяване на нарастване разпространението на ХИВ. С оглед на това, основната цел на Ресурсно информационния център е да създаде и поддържа интергрирана информационна система, която да задоволи нарастналите нужди от информация по проблемите на превенцията  на ХИВ/СПИН и предоставянето й на заинтересовани организации и групи от населението. Систематизираната и актуализирана информация ще подпомогне за подобряване на координацията между отговорните институции, организирането и реализирането на редица инициативи с цел намаляване на стигмата по отношение на хората, живеещи с ХИВ/СПИН.