Новини - Категории 'Новини ХИВ/СПИН'

Новият комбиниран препарат за лечение на ХИВ – Genvoya, разрешен за употреба и в Европа


На 23 ноември 2015 г. Европейската комисия издаде разрешение за употреба на препарата Genvoya – комбинирана таблетка с фиксирана доза, съдържаща elvitegravir 150 мг/cobicistat 150 мг/emtricitabine 200 мг/tenofovir alafenamide 10 мг (EVG/COBI/FTC/TAF), за лечение на ХИВ при възрастни и подрастващи на възраст 12 и повече години, с минимално тегло 35 кг.

Разрешението дава право Genvoya да се продава във всичките 28 държави-членки на Европейския съюз. Genvoya бе лицензиран за употреба в САЩ на 5 ноември 2015 г. На този линк можеш да получиш подробна информация за медикамента.

Източник: Gilead Sciences

Публикувана от rosen - неделя, 29 ноември 2015 - 16:10:40изглед за печат
 

Genvoya добавен към препоръчваните комбинации за първа линия терапия в САЩ


 Genvoya – комбинирана таблетка с фиксирана доза, съдържаща elvitegravir 150 мг/cobicistat 150 мг/emtricitabine 200 мг/tenofovir alafenamide 10 мг (EVG/COBI/FTC/TAF), получи разрешение за употреба в САЩ на 5 ноември 2015 г. Това е първата лицензирана комбинирана таблетка с фиксирана доза, която съдържаща новата форма на tenofovir - tenofovir alafenamide (TAF).

Въз основа на данните за ефикасността и безопасността, на 18 ноември 2015 г. комбинацията elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide бе добавена към Препоръчваните комбинации за първа линия терапия в САЩ при възрастни и подрастващи с изчислен креатининов клирънс ≥ 30 мл/мин.
 
Тук можеш да се запознаеш с последната актуализирана версия на Американските препоръки за лечение на ХИВ инфекция при възрастни и подрастващи от месец април 2015 г.

Източник: AIDSinfo

Публикувана от rosen - събота, 28 ноември 2015 - 16:09:32изглед за печат
 

САЩ и Европа разширяват индикациите за приложение на Harvoni при пациенти, коинфектирани с ХИВ


Промени в индикациите за приложение на Harvoni в САЩ

На 12 ноември 2015 г. Американската агенция за храните и лекарствата издаде разрешение за разширяване употребата на Harvoni (ledipasvir/sofosbuvir) за лечение на пациенти с хроничен хепатит С (HCV), инфектирани с генотипове 4, 5 и 6 на вируса и за лечение на HCV при пациенти, коинфектирани с ХИВ. До момента Harvoni бе лицензиран за лечение на HCV при възрастни, инфектирани само с генотип 1 на вируса. Също така, комбинацията Harvoni плюс ribavirin (RBV), прилагана в продължение на 12 седмици, бе одобрена като алтернатива на терапията от 24 седмици с Harvoni при пациенти с цироза, инфектирани с генотип 1 на HCV и с опит в лечението.

Данни за пациентите, коинфектирани с ХИВ и хепатит С

Пациентите с коинфекция ХИВ/HCV съставляват приблизително 30% от общия брой на инфектираните с ХИВ в САЩ. В сравнение с моноинфекцията с HCV, коинфекцията ХИВ/HCV се свързва с повишен риск от развитието на цироза и последващи усложнения от настъпването на чернодробна болест в краен стадий и хепатоцелуларен карцином (рак на черния дроб).  

Разрешението за употреба на Harvoni при пациенти с коинфекция ХИВ/HCV е подкрепено от данните от откритото проучване ION-4 във Фаза 3, при което е извършена оценка на лечение с Harvoni в продължение на 12 седмици при пациенти, инфектирани с HCV генотипове 1 или 4  и коинфектирани с ХИВ. Данните показват, че 96% (321/335) от пациентите постигат траен вирусологичен отговор (неоткриваем вирусен товар три месеца след края на лечението, SVR12). В проучването вземат участие терапевтично наивни по отношение на HCV (45%) и пациенти с опит в лечението на HCV (55%), включително и пациенти с компенсирана цироза (20%). Преобладаващата част от пациентите приемат една от следните три антиретровирусни комбинации за лечение на ХИВ: tenofovir disoproxil fumarate (TDF)/emtricitabine в комбинация с efavirenz (Atripla), raltegravir или rilpivirine (Complera).

Най-честите нежелани реакции (сред поне 10% от пациентите) са главоболие (20%) и умора (17%).

Промени в индикациите за приложение на Harvoni в Европа

Европейската агенция по лекарствата също одобри наскоро актуализация в листовката на Harvoni, като разреши прилагането на лечение с по-кратка продължителност с Harvoni в комбинация с RBV. По-конкретно, става въпрос за употребата на Harvoni плюс RBV за 12 седмици при пациенти, инфектирани с HCV генотипове 1 и 4 с компенсирана цироза, с декомпенсирана цироза и след чернодробна трансплантация. Новата листовка съдържа данни, поддържащи употребата на Harvoni за 12 седмици също и при пациенти с генотипове 1 или 4, които са коинфектирани с ХИВ, и при пациенти с неуспех в лечението със sofosbuvir плюс RBV със или без пегилиран интерферон.

Източник: Gilead Sciences

Публикувана от rosen - понеделник, 16 ноември 2015 - 16:07:12изглед за печат
 

Рискът от инфаркт нараства с давността на ХИВ инфекцията, независимо от възрастта


Десет години след инфектирането с вируса, човек, живеещ с ХИВ, е изложен на приблизително два пъти по-висок риск от инфаркт на миокарда в сравнение с някой, току-що заразен с ХИВ, независимо от възрастта, на която настъпва инфектирането, и след вземане под внимание на ефектите на стареенето, показва анализ на 18 468 души, живеещи с ХИВ. Резултатите бяха представени по време на 15-тата конференция на Европейското клинично дружество по СПИН (EACS), състояла се от 21 до 24 октомври 2015 г. в Барселона, Испания.
 
Давността на ХИВ инфекцията се смята за един от най-силните прогностични фактори за настъпване на инфаркт на миокарда, без значение дали лицето е с пълна вирусна супресия или с много висок вирусен товар. Все пак обаче специалистите са на мнение, че тежката имунна супресия увеличава риска. Освен това наличието на брой на CD4 клетките под 100/мм3 се свързва с приблизително четири пъти по-висок риск в сравнение с брой на CD4 клетките над 100/мм3.
 
Настоящото проучване е разработено, за да се определят кои фактори имат най-силна връзка с повишен риск от инфаркт на миокарда сред живеещите с ХИВ, и по-специално, по какъв начин ХИВ инфекцията е възможно да допринася за риска от инфаркт.
 
Предишни анализи на данните от кохортата D:A:D, чиято цел е анализиране на дългосрочните ефекти от антиретровирусното лечение, изказват предположение, че няколко антиретровирусни медикамента се свързват с повишен риск от инфаркт на миокарда, в това число abacavir (Ziagen, а също и в състава на Kivexa и Triumeq), indinavir (Crixivan) и lopinavir/ritonavir (Kaletra).
 
Най-новият доклад от кохортата D:A:D продължава да показва връзка между нуклеозидния аналог abacavir и повишения риск от инфаркт. Метаанализ на 23 проучвания, проведени преди 2010 г., установява, че както ХИВ инфекцията, така и приемането на антиретровирусно лечение се свързват с повишен риск от инфаркт. Според същия метаанализ по-продължителното лечение с протеазни инхибитори, особено lopinavir/ritonavir, умерено увеличава риска от инфаркт, както и продължаващото лечение с abacavir.
 
Източник: Aidsmap
 
 


[ Прочети още... ]

Публикувана от rosen - неделя, 15 ноември 2015 - 15:57:30изглед за печат
 

Нов комбиниран препарат за лечение на ХИВ – Genvoya, разрешен за употреба в САЩ


На 5 ноември 2015 г. Американската агенция за храните и лекарствата (FDA) издаде разрешение за употреба на препарата Genvoya – комбинирана таблетка с фиксирана доза, съдържаща elvitegravir 150 мг/cobicistat 150 мг/emtricitabine 200 мг/tenofovir alafenamide 10 мг (EVG/COBI/FTC/TAF), за лечение на ХИВ при възрастни и подрастващи на възраст 12 и повече години, с минимално тегло 35 кг.
 
Genvoya получи разрешение за употреба както при пациенти, които досега не са приемали лечение за ХИВ (терапевтично наивни), така и като заместителна терапия на провеждано в момента антиретровирусно лечение при лица, постигнали вирусологична супресия със стабилна антиретровирусна комбинация, приемана в продължение най-малко на шест месеца и без анамнеза за терапевтичен неуспех и без наличието на мутации, свързани с резистентност към отделните компоненти на Genvoya.
 
Genvoya не се препоръчва при пациенти с тежко бъбречно увреждане (изчислен креатининов клирънс под 30 мл/мин), но медикаментът може да се прилага при пациенти с умерено бъбречно увреждане.
 
При пациенти с изчислен креатининов клирънс от 30 мл/мин или повече не се налага промяна в дозата на Genvoya. Genvoya не се препоръчва при пациенти с тежко чернодробно увреждане (клас С по класификацията на Child-Pugh).
 
Препоръчителната доза на Genvoya е една таблетка веднъж дневно, приемана през устата с храна.
 
Оценката на безопасността и ефикасността на Genvoya при възрастни е извършена сред 3 171 участници в четири клинични проучвания. В зависимост от проучването участниците са получавали на случаен принцип Genvoya или друг вид разрешено от FDA лечение за ХИВ. Резултатите показват, че Genvoya e ефективна по отношение намаляване на вирусния товар и е сравнима с другите терапевтични комбинации.
 
Източници: FDA, Gilead Sciences


[ Прочети още... ]

Публикувана от rosen - събота, 14 ноември 2015 - 08:25:00изглед за печат
 
Отиди на страница   <<        >>